Organizačná štruktúra

Vedenie školy

PaedDr. Miroslava Prusáková
– riaditeľka školy

Rada školy pri ZUŠ

Drahomíra Stašková DiS. art
– predseda
Mgr. Veronika Vatehová
– podpredseda
Mgr. Tibor Kubička
Slavomír Rapáč
Mgr. Katarína Mydlová
Ing. Andrej Senaj
Ladislav Malaťak
– členovia

Výbor rodičovského združenia Harmónia

JUDr. Juliána Tkáčová
– predseda
Ing. Slavomíra Bazyľáková
– hospodárka

Predmetové komisie

Hudobný odborKlavírne a keyboardové oddelenie

Mgr. Natália Čepová
– predseda
PaedDr. Miroslava Prusáková
Drahomíra Stašková DiS. art
Mgr. Zdenka Petriľaková DiS. art
Mgr. Tomáš Jakubčo DiS. art
Mgr. Simona Petričková
Daniel Hic DiS.art
Ľudmila Jakubčová
– členovia

Akordeónové, dychové, gitarové
a sláčikové oddelenie

Daniel Hic DiS.art
– predseda
Mgr. Miroslav Novák
Mgr. Veronika Mrázová
Michaela Rejdovjanová DiS. art
Mgr. art. Ján Komišák
PaedDr. Ľuboslav Kaliňák
Viera Šutorová
Mgr. art. Stanislava Zobalová, ArtD.
Daniel Hic ml. DiS. art
Luboš Šlang
Filip Lipka
– členovia

Oddelenie hudobnej náuky,
sólového a zborového spevu

Mgr. Simona Petričková
– predseda
Mgr. Tomáš Jakubčo DiS. art
Michaela Sušinová DiS. art
Ľudmila Jakubčová
– členovia

Výtvarný, literárno-dramatický
a tanečný odbor

Bc. Martina Sakarová
– predseda
Mgr. Dagmar Drančáková
Mgr. Katarína Gumanová
Jaroslava Jakubišinová, DiS. art
– členovia

Nepedagogickí zamestnanci

Ladislav Malaťak
– školník