Aktuality

9 december

Vyhlásenie vedenia mesta Stropkov a riaditeľov škôl k aktuálnej situácii

https://www.stropkov.sk/oznamy/vyhlasenie-vedenia-mesta-a-riaditelov-sko...

26 október

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:
1. Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v
termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.
2. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v
a) základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku,
b) základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
v piatom až desiatom ročníku,
c) stredných školách,
d) stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
e) jazykových školách,
f) základných umeleckých školách,
Riaditelia týchto škôl zabezpečia pre žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie.

19 október

Oznam-19.10.2020 Milí rodičia, žiaci a žiačky, naďalej platí rozhodnutie o prechode na dištančnú formu výuky v skupinovom vyučovaní ZUŠ (VO,TO,LDO) a tiež následné opatrenia: - Obmedzená výuka v predmetoch zborový spev ,školský orchester, súborová tvorba - Hudobná náuka sa vyučuje dištančnou-online formou Triedni učitelia a vyučujúci jednotlivých predmetov, ktorých sa dotýka dištančná výuka ,včas informujú svojich žiakov o priebehu vyučovania a úlohách na domácu prípravu. Individuálne vyučovanie v hudobnom prebieha v nezmenenej podobe podľa platných rozvrhov hodín v priestoroch školy.

https://www.ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia/Priloha-4-Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu.pdf

12 október
ROZHODNUTIE:
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:
Okrem iného aj:-
d) mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách
V tejto súvislosti Vás chceme informovať, že individuálne vzdelávanie v hudobnom odbore prebieha podľa rozvrhov platných pre jednotlivé nástroje. Hudobná náuka ,tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor prechádzajú na dištančné vzdelávanie.
Bližšie informácie v najbližšej dobe.
12 október
 
Milí rodičia, žiaci a žiačky,
v súvislosti s najnovším rozhodnutím ministra školstva o prechode na dištančnú formu výuky v skupinovom vyučovaní ZUŠ (VO,TO,LDO) sme prijali tieto opatrenia:
- Obmedzená výuka v predmetoch zborový spev ,školský orchester, súborová tvorba
- Hudobná náuka sa vyučuje dištančnou-online formou
- Na základe rozhodnutia RÚVZ majú obmedzený prístup do ZUŠ v individuálnom vyučovaní
(HO) žiaci ZŠ Mlynská, CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov, Gymnázia Stropkov a aj u nich prebieha výuka dištančne do odvolania
- Triedni učitelia a vyučujúci jednotlivých predmetov, ktorých sa dotýka dištančná výuka ,včas informujú svojich žiakov o priebehu vyučovania a úlohách na domácu prípravu.
Individuálne vyučovanie prebieha v nezmenenej podobe podľa platných rozvrhov hodín.
31 august

 Zdravotný dotazník pred nástupom do ZUŠ.

/sites/default/files/images/1zdravotny_dotaznik_1.docx

31 august

Vyhlásenie rodičov o bezinfekčnosti prostredia.

/sites/default/files/images/vyhlasenie_1.docx

24 august

11 jún

Milí rodičia a žiaci ZUŠ.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní s účinnosťou od 10. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie v základných umeleckých školách, ak tak rozhodne zriaďovateľ.
Na základe rozhodnutia zriaďovateľa obnovujeme vyučovanie v plnom rozsahu vo všetkých odboroch(hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický) od pondelka 15.6.2020 podľa rozvrhov hodín platných pred prerušením vyučovania v dôsledku mimoriadnej situácie.
Naďalej platia hygienické opatrenia :
- žiak si so sebou donesie rúško
- -žiak si na prípadné požiadanie vyučujúceho umýva ruky bežným spôsobom , ktorý je v súlade s aktuálnym hygienickými nariadeniami
- žiak pred vstupom do budovy použije dezinfekčný prostriedok na ruky , ktorý bude umiestnený pri vchode do budovy školy
Žiadame žiakov, aby sa v priestoroch školy zbytočne nezdržiavali pred a po vyučovaní.
Pri prvom príchode 15. 6.2020 predloží žiak, alebo rodinný príslušník svojmu pedagógovi vyplnené vyhlásenie o dezinfekčnosti , ktoré sa nachádza na webovej stránke školy a na FB školy.
Po príchode do školy sa žiak presunie do triedy k svojmu vyučujúcemu, ktorého hodiny navštevuje, prípadne sa prezuje a odloží si veci. Pri vstupe do triedy sa riadi pokynmi vyučujúceho.

Vedenie ZUŠ F. Veselého v Stropkove

1 jún

Usmernenie riaditeľa ZUŠ F. Veselého v Stropkove ohľadom prevádzky školy do konca školského roka 2019/2020.

Usmernenie vychádza z rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra školstva , vedy , výskumu a športu SR zo dňa 28.5.2020.
Na základe rozhodnutia ministra školstva SR a zriaďovateľa sa obnovuje len individuálne vyučovanie s jedným žiakom.

Prevádzka školy
• Vyučovací proces prebieha podľa platného rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy v čase od 12:00 hod. do 19.00 hod.

. Škola zabezpečuje dôkladné čistenie priestorov ZUŠ, dezinfekcia priestorov hudobných nástrojov pred obnovením individuálneho vyučovania .

Príchod a odchod žiakov
• bude v čase 12:30 ---pre žiakov pri vstupe do školy bude k dispozícii iba hlavný vchod,
• žiaci budú prichádzať a odchádzať len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti prípadne inými rodinnými príslušníkmi
• pri prvom príchode do školy 1.6.2020 predloží žiak ,alebo rodinný príslušník službukonajúcemu pedag. dozoru, alebo svojmu vyučujúcemu vyplnené vyhlásenie o dezinfekčnosti za seba a za dieťa, ktoré sa nachádza na web stránke školy,
• rodič žiaka príp. iný doprovod žiaka nevstupuje do priestorov školy
• pri prerušení dochádzky žiaka do školy v čase viac ako 2 vyučovacie hodiny, alebo celý jeden týždeň, je zákonný zástupca povinný opätovne predložiť vyhlásenie o dezinfekčnosti
• sprevádzajúca osoba nevstupuje do areálu školy pri príchode, ani pri odchode žiaka zo školy, ale riadi sa pokynmi poverenej osoby,
• rodinný príslušník pri vyzdvihnutí dieťaťa sa nepohybuje v priestoroch školy ,ale vo vyhradenom priestore čaká na dieťa
• Žiak môže prísť do školy aj sám a sám aj odísť, no je nutné, aby priniesol prehlásenie od zákonného zástupcu, že bude do školy chodiť sám a taktiež v akom čase môže po ukončení vyučovania odísť,
• pri vstupe do školy bude každému žiakovi odmeraná teplota bezdotykovým teplomerom a realizovaná dezinfekcia rúk(službukonajúci dozor)
• po príchode do školy sa žiak presunie do triedy k svojmu vyučujúcemu, ktorého hodiny navštevuje, príp. sa prezuje a odloží si veci. Pri vstupe do triedy sa riadi pokynmi vyučujúceho.

Dodržiavanie hygienických opatrení
• žiak si so sebou prinesie rúško, hygienické papierové vreckovky,
• žiak si na prípadné požiadanie vyučujúceho umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko- epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša,
• žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej umeleckej školy, okrem svojej triedy, kde prebieha vyučovací proces
• pedagogický zamestnanec základnej umeleckej školy nosí rúško alebo ochranný štít všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem priestorov triedy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces,
• dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, vykonáva školník minimálne dvakrát denne potreby (napr. kľučky dverí),
• a podľa potreby vyučujúci(klaviatúra)
• minimálne raz denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých priestorov, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú.

Vyučovanie v škole:
Záujem žiakov o dochádzku do ZUŠ zisťujú triedni učitelia v spolupráci s riaditeľom školy.

Obsah vzdelávania
• metódy a obsah vzdelávacích činností v hudobnom odbore riadia počas vyučovacej jednotky samotní vyučujúci vychádzajúc pritom z časovo-tematických plánov, alebo aj z dosiahnutého stupňa poznatkov pri štúdiu zvoleného nástroja počas online vyučovania.

Vyučovanie v tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore pokračuje až do odvolania dištančnou formou.

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka
Zákonný zástupca
• predkladá triednemu učiteľovi pri prvom nástupe žiaka do základnej umeleckej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej umeleckej školy v trvaní viac ako 2 vyučovacie hodiny ,príp. jeden týždeň písomné vyhlásenie o tom, že žiak ani žiaden rodinný príslušník neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Bez tohto vyhlásenia nie je možné žiaka do školy vpustiť.
• rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy,
• berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení,
• zabezpečí pre svoje dieťa rúško a papierové jednorazové vreckovky
• zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy
• dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v tomto dokumente,
• rešpektuje prípadne zmenenú organizáciu vyučovania ako aj upravený obsah a formu vzdelávania,
• zabezpečí, aby žiak prichádzal a odchádzal zo školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti, alebo s asistentkami, ktoré doprevádzajú žiakov z jednotlivých základných škôl pričom sprevádzajúce osoby sa v areáli školy nepohybujú.

V Stropkove 29.5.2020 Mgr. Miloslav Cimbala
riaditeľ ZUŠ F. Veselého

29 máj

 

 Tlačivo na stiahnutie: /sites/default/files/images/cestne_vyhlasenie_o_zdravotnom_stave_dietata_2.docx

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva o obnovení školského vyučovania v ZUŠ na účel individuálneho vyučovania s jedným žiakom zo dňa 28.5.2020 Vám oznamujeme, že od 1.6.2020 prebieha výchovno-vzdelávací proces v hudobnom odbore podľa platného rozvrhu hodín schváleného pred začiatkom mimoriadnej situácie. V tejto súvislosti je nevyhnutné pri nástupe do školy predložiť Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. 

11 máj

O Z N A M
Rozhodnutie o hodnotení žiakov ZUŠ F. Veselého v čase mimoriadnej situácie v šk. roku 2019/2020

Vedenie ZUŠ F. Veselého v Stropkove na základe rozhodnutia Ministerstva školstva,vedy, výskumu, športu ,stretnutia členov vedúcich predmetových komisií ,konaného dňa 4.5.2020 a po následnom prerokovaní s pedagogickou radou elektronickou formou prijalo nasledovný spôsob hodnotenia žiakov ZUŠ F. Veselého na konci školského roka 2019/2020.
Spôsob klasifikácie:
Hudobný odbor:- predmety hodnotené známkou budú : Hra na nástroji, Spev a Hudobná náuka
-predmety hodnotené slovne : Štvorručná hra, Komorná hra, Inštrumentálny
Sprievod,Hra z listu, Hra v orchestri, Hra v súbore, Zborový spev, Kapela, Obligátny
nástroj
Výtvarný odbor: - predmety hodnotené známkou: Kresba, Maľba
-predmety hodnotené slovne: Grafika, Dekoratívne činnosti, Modelovanie a práca
s materiálom, Vybrané state z dejín umenia
Tanečný odbor:-predmety hodnotené známkou: Tanečná príprava, Klasický tanec, Ľudový tanec,
Kreatívny tanec
-predmety hodnotené slovne: Tanečná prax
Literárno-dramatický odbor:- predmety hodnotené známkou: 1. stupeň základného štúdia: Prednes, Dramatická príprava
2. stupeň: Dramatika a slovesnosť, Prednes
-predmety hodnotené slovne: -1. Stupeň: Dramatická príprava, Pohyb, Práca v súbore
2. stupeň: Pohyb

16 apríl

Základná umlecká škola Františka Veselého v Stropkove pozýva všetky talentované deti  od 5 rokov  na on-line zápis pre školský rok 2020/2021.

 

Vybrať si môžete z týchto odborov:

HUDOBNÝ - (prijímame deti od 6 rokov) hra na klavíri, keyboarde, akordeóne, gitare,basgitare, husliach, kontrabase, zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne a spev

VÝTVARNÝ ODBOR (prijímame deti od 5 rokov)

TANEČNÝ ODBOR (prijímame deti od 5 rokov)

LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR (prijímame deti od 6 rokov)

Zápis bude prebiehať v dňoch od 16.4.2020 do 30.6.2020 vyplnením prihlášky, ktorú nájdete na internetovej alebo facebookovej stránke školy.

Bližšie informácie na telefónnych číslach: 0907 191 473, 0914 189 049.

Prihlášku je potrebné zaslať na emailovú adresu školy - zakumes@centrum.skalebo na adresu: Základná umelecká škola F. Veselého, Športová 833/4, 091 01 Stropkov.

Tešíme sa na Vás!

Prihláška na stiahnutie

16 marec

ŽIADNU PANIKU!
Hrať na hudobných nástrojoch, kresliť,tancovať ,recitovať ešte nezakázali, dokonca by sa dalo povedať, že je ideálny čas cvičiť, rozvíjať svoj umelecký talent vo všetkých týchto oblastiach.Odporúčame našim žiakom spojiť sa so svojimi vyučujúcimi a informovať sa o možnostiach domáceho štúdia.

13 marec

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

11 marec

Na základe zvyšujúcej sa absencie žiakov školy a odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Svidníku v zmysle § 150, ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a §. 3. ods. 10 vyhlášky MŠ SR 231/2009 Z. z. oznamujeme, že v dňoch 12. – 13. marca 2020 (štvrtok – piatok) prerušujeme výchovno-vzdelávací proces v našej škole. Vyučovanie sa opäť začne v pondelok 16. marca 2020.

Žiakom a rodičom odporúčame sledovať FB stránku, alebo internetovú stránku školy, kde budú zverejnené prípadné nové informácie ohľadom vyučovacieho procesu v našej škole.

10 marec

Vážení rodičia,

v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si Vám dovoľujem  preventívne sprostredkovať  nasledovné informácie.

Prosím o dôsledné dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR.

Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

  • časté umývanie rúk mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
  • nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami
  • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša
  • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
  • nechodiť s príznakmi choroby do  školského kolektívu, liečiť sa doma
  • zabrániť nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami
  • 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)
  • v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára

 Deti, ktoré majú príznaky choroby – nádchy, chrípky a iné, ostávajú v domácom prostredí do ich vyliečenia.

Deti, ktoré vycestovali do krajín postihnutých vírusom,  ostávajú  v domácom prostredí počas inkubačnej doby (14 dní).

 

Deti, ktoré nejavia žiadne známky choroby, nádchy a neboli odcestované v zahraničí,  chodia   riadne do školy. Vyučovanie prebieha podľa riadneho rozvrhu.

 V tejto situácii je dôležité správať sa zodpovedne nielen voči spolužiakom, ale voči všetkým zamestnancom ZUŠ F. Veselého.

                       Mgr. M. Cimbala

                       riaditeľ ZUŠ F. Veselého

19 február

OZNAM!

Na základe oznamu VSD Košice bude dňa 20.2.2020 prerušená distribúcia elektriny ZUŠ F. Veselého, Športová 833/4.

V dôsledku toho dochádza k obmedzeniu prevádzky školského zariadenia.

V tento deň, t.j. 20.2.2020 /štvrtok/ nebude prebiehať vyučovací proces ZUŠ. F. Veselého.