Aktuality

10 december

Na prahu najkrajšieho sviatku roka – osláv Božieho narodenia, sa Základná umelecká škola Františka Veselého dňa 9. decembra 2015 predstavila širokej verejnosti Vianočným koncertom v Sanktuáriu Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej v Stropkove. Jedinečná a neopakovateľná atmosféra tohto božieho stanku pridala každému umeleckému dielu, znejúcemu v tento večer, zvláštne čaro a vznešenosť. Počas koncertu zazneli skladby rôzných hudobných skladateľov. Vďačné publikum ocenilo učinkujúcich vytrvalým potleskom a z úsť dekana rimskokatolickej farnosti v Stropkove, Miroslava Kyšeľu, zazneli slová vďaky za nádherný koncert.

Koncertu sa spolu so svojimi žiakmi zúčastnili: Mgr. Natália Čepová, Michaela Sušinová DiS. art, Július Illeš ml., Daniel Hic DiS. art, Mgr. Miroslav Novák, Ľudmila Jakubčová, Mgr. Simona Petričková, Mgr. Zdenka Petriľaková, Mgr. Tomáš Jakubčo a PaedDr. Ľuboslav Kaliňák. Svoje interpretačné umenie predviedli žiaci Sylvia Kopčaková, Stanislava Bazyľaková, Ingrid Žihalová, Lucia Ďurišová a Terézia Vageľová z triedy Mgr. Veroniky Mrázovej, Adam Bujdoš z triedy Mgr. Natálie Čepovej, Frederika Kočišová a Tatiána Lesáková z triedy Michaela Sušinovej DiS. art, Richard Vereščák z triedy Michaely Rejdovjanovej DiS. art, Ema Michrinová z triedy PaedDr. Ľuboslava Kaliňaka, Dominik Tadeáš Senaj z triedy Júliusa Illeša ml., Lívia Ducarová z triedy Drahomíry Staškovej DiS. art, Daniela Luberdová z triedy Daniela Hica DiS. art, Ľuboš Jenčo z triedy Mgr. Tomáša Jakubča, akordeónový súbor pod vedením Mgr. Miroslava Nováka, detský spevacký zbor Maľovaný svet pod vedením Ľudmily Jakubčovej, komorný súbor pod vedením Michaely Sušinovej DiS. art, komorný orchester pod vedením Júliusa Illeša ml. a školský orchester pod taktovkou Daniela Hica DiS. art.

Scenár a réžiu koncertu pripravila Mgr. Natália Čepová. Koncert moderovala Michaela Donnerová.

9 december

Vianočný koncert žiakov a pedagógov ZUŠ F. Veselého v Sanktuáriu v Stropkove so začiatkom o 16:00 hod.
Tešíme sa na vašu účasť! 

26 november

Na pôde Mestského úradu v Stropkove sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov umeleckého školstva mesta Stropkov a poľského mesta Ropczyce. Žiaci a pedagógovia Szkoly myzycznej I. stopnia taktiež navštívili našu školu. Ďakujeme!

25 október

Pri príležitosti osláv mesiaca úcty k starším mestské kultúrne stredisko pri OŠaK v Stropkove pripravilo slávnostný koncert, ktorého sa zúčastnili žiaci a pedagógovia našej školy.

2 september

Nový školský rok 2015/2016 začal slávnostnou akadémiou pre novoprijatých žiakov.

31 august

Od 1. júla do 31. augusta 2015 trvajú letné prázdniny. Všetkým prajeme veľa zábavy a oddychu!

31 júl

Na tohtoročnom jarmoku v Stropkove reprezentovali ŽUŠ F. Veselého žiaci akordeónového a spevackého oddelenia hudobného odboru a žiačky tanečného odboru pod vedením svojich pedagógov. 

11 jún

V priestoroch koncertnej sály ZUŠ F. Veselého sa uskutočnil koncert tohtoročných absolventov našej školy spojený s ich vyradením. 

10 jún

Porota v zložení M. Bujdoš, O. Barburská a Bc. M. Sakarová vyhodnotila výtvarné práce začínajúcich umelcov zo základných umeleckých škôl prešovského kraja v súťaži "Hľadaj krásu v prírode".

4 jún

Srdečne Vás pozývame na prijímacie pohovory do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru, ktoré budú prebiehať vo štvrtok 4. júna 2015 v čase od 14:00 h. do 17:00 h. v priestoroch školy na Športovej ulici č. 4 v Stropkove. Tešíme sa na Vás!

28 máj

Srdečne Vás pozývame na slávnostnú akadémiu pri príležitosti osláv 50. výročia založenia ZUŠ F. Veselého v Stropkove, ktorá sa uskutoční 28. mája 2015 so začiatkom o 16:00 hod. v divadelnej sále Kultúrneho strediska v Stropkove.

28 máj

Vyvrcholením osláv významného jubilea - 50. výročia založenia Základnej umeleckej školy Františka Veselého v Stropkove sa stal veľkolepý slávnostný koncert, ktorý sa uskutočnil 28. mája tohto roku v divadelnej sále zrekonštruovaného Kultúrneho strediska v Stropkove.
Pedagógovia spolu so svojimi žiakmi predviedli verejnosti množstvo hodnotných umeleckých čísiel, tanečných kreácií a výtvarných prác, čím preukázali vysokú profesionálnu úroveň vyučovania a starostlivosti o talentovanú mládež v meste Stropkov. Koncertu sa zúčastnili žiaci Mgr. Natálii Čepovej, Drahomíry Staškovej, Daniela Hica DiS. art, Mgr. Miroslava Nováka, Júliusa Illeša ml., Bc. Veroniky Mrázovej, Michaely Rejdovjanovej, Jaroslava Baláža, Mgr. Simony Petričkovej, Márii Sopkovej, speváčky zbor pod vedením Ľudmily Jakubčovej, Mgr. Tomáš Jakubčo, Mgr. Zdenka Petriľaková, Jaroslav Baláž, trio Mgr. Natália Čepová, Július Illeš ml., Mgr. Miroslav Novák, ľudová hudba a školský orchester pod taktovkou Daniela Hica DiS. art. Úlohu moderátorky prevzala úspešná absolventka Základnej umeleckej školy Františka Veselého v Stropkove Michaela Donnerová. Scenár a réžiu slávnostného koncertu pripravila zástupkyňa riaditeľky Základnej umeleckej školy F. Veselého v Stropkove Mgr. Natália Čepová.
Poďakovanie patrí výboru rodičovského združenia Harmónia, pracovníkom Kultúrneho strediska v Stropkove za technickú pomoc v realizácii koncertu, kvetinárstvu Orchidea – Zuzane Michrinovej za kvetinovú výzdobu podujatia, reštaurácii Delta – Jaroslavovi Krajkovičovi, pekárni Bokša, pekárni Šandal. Osobitné poďakovanie patrí vedeniu,  pedagógom a žiakom Hotelovej akadémie zo Spojenej školy vo Svidníku za prípravu slávnostnej recepcie.

14 máj

Klavírna súťažná prehliadka Stropkovská klavírna jar má na škole dlhú tradíciu. U žiakov klavírneho oddelenia je nesmierne populárna a aj tento rok sa jej zúčastnili v hojnom počte. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!

11 máj

V koncertnej sále školy sa konala keyboardová súťažná prehliadka, na ktorej sa zúčastnili najlepší žiaci keyboardového oddelenia. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme!

10 máj

Žiaci našej školy sa zúčastnili koncertu pri príležitosti osláv Dňa matiek v Kultúrnom stredisku, organizovaného odborom školstva a kultúry mesta Stropkov.

3 máj

V Stropkove prebehol 43. ročník regionálnej súťažnej prehliadky ľudových piesní Makovická struna, ktorého sa zúčastnili žiačky našej školy pod vedením p. uč. Ľ. Jakubčovej. V striebornom pásme sa umiestnili A. Plavčáková, Z. Berežná a A. Jakubčová. V bronzovom pásme K. Ripperová, B. Jacečková a N. Berezná. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme! 

30 apríl

Žiačky tanečného odboru pod vedením p. uč. M. Sopkovej, spevácky zbor Maľovaný svet pod vedením p. uč. Ľ. Jakubčovej a školský orchester pod taktovkou p. uč. D. Hica DiS. art sa zúčastnili koncertu na námestí SNP v Stropkove.

30 apríl

ZUŠ F. Veselého bola usporiadateľom obvodného kola súťaže Slávik Slovenska 2015. 

24 apríl

Žiaci a pedagógovia našej školy sa zúčastnili galaprogramu pri príležitosti slávnostného otvorenia zrekonštruovaného Kultúrneho strediska v Stropkove. Všetkým patri uznanie a vďaka!

1 apríl

Žiačky 1. a 2. ročníka tanečného odboru pod vedením uč. M. Sopkovej sa zúčastnili regionálnej súťažnej prehliadky "Vo víre tanca" a získali umiestnenie v zlatom pásme s choreografiou "Kočky". Tohtoročné absolventky tanečného odboru sa taktiež umiestnili v zlatom pásme s choreografiou "Choď vlastnou cestou". Víťazkam srdečne blahoželáme! 

26 marec

Žiačka literárno-dramatického odboru, Kamila Paličková, obsadila 2. miesto v okresnej súťaži Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie Nenávisť od Wislawy Szymborskej.

12 marec

Žiačka Kamila Paličková získala 1. miesto v okresnom kole súťaže Vansovej Lomnička v prednese prózy "Čajka" z rovnomennej divadelnej drámy A. P. Čechova a postúpila na krajské kolo, z ktorého dňa 21. 3. 2015 získala postup na celoslovenskú prehliadku, ktorá sa uskutoční v Banskej Bystrici.

10 marec

Vyhodnotenie súťaže "Vesmír očami detí", spojené s odovzdaním diplomov a cien, sa uskutoční v utorok 10.3.2015 o 10.30 h. v priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku.

8 marec

Slávnostný koncert pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa žien v Kaštieli mesta Stropkov. Začiatok o 16:00 hod.

27 február

Účasť žiakov školy na vernisáži súťaže Výtvarný Stropkov.

20 február

62. ročník výtvarnej súťaže Európa v škole.

3 február

Začiatok vyučovania po polročných prázdninách.

2 február

Polročné prázdniny.

30 január

Odovzdávanie Výpisov klasifikácie prospechu žiakov za prvý polrok.

26 január

Zájazd žiakov ZUŠ F. Veselého do Štátneho divadla v Košiciach na divadelné predstavenie Popoluška.

19 január

Účasť žiakov ZUŠ F. Veselého na slávnostnom koncerte v obci Bokša pri príležitosti osláv 70. výročia oslobodenia obce od nemecko-fašistických okupantov počas 2. svetovej vojny.

15 január

Žiaci ZUŠ F. Veselého sa zúčastnili otvorenia Výstavy fotografii v priestoroch Mestskej knižnice v Stropkove.