Welcome textZákladná Umelecká ŠkolaFrantiška Veselého

Aktuality
a zaujímavosti

12 máj

Viac informácií o  našej ZUŠ nájdete tu:

 https://zusstropkov.edupage.org/?

5 február

Vážení rodičia, Na základe rozhodnutia ministra školstva o návrate žiakov do škôl od 8.2.2021 má naša základná umelecká škola možnosť vzdelávať svojich žiakov prezenčne v individuálnej forme výučby s výnimkou spevu a dychových hudobných nástrojov. Skupinové vyučovanie (TO, VO, LDO)realizujeme naďalej dištančne. Prezenčné vzdelávanie je umožnené len žiakom, ktorí sú vo veku žiakov 1. stupňa ZŠ. Ak žiak nenastúpi na prezenčnú formu výučby, je potrebné triednemu učiteľovi odovzdať žiadosť o pokračovanie v štúdiu dištančnou formou od 8.2.2021. Povinné tlačivá uvedené v prílohe je potrebné priniesť v deň pred začiatkom vyučovania a odovzdať pri vstupe do budovy ZUŠ: - (viď. komentár pod príspevkom ) Je potrebné ako prílohu k vyhláseniu dávať aj kópie z antigénového a PCR testu a tiež potvrdenie o výnimke z testovania.